Gebruiksvoorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden bepalen de voorwaarden die van toepassing zijn op de volledige dienstverlening van The Harbour.

Het gebruik van alle diensten van The Harbour gaat steeds gepaard met de rechten en plichten zoals bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden.

De Gebruiksvoorwaarden gelden zowel voor ons, The Harbour, als voor jou, de Klant. 

Op het ogenblik dat je gebruik maakt de diensten van The Harbour, erken je én aanvaard je uitdrukkelijk en zonder enig voorbehoud dat de Gebruiksvoorwaarden steeds en op uitsluitende wijze van toepassing zijn, dit alles ongeacht de gebruiksvorm.

In uitzonderlijke gevallen kan worden afgeweken van deze Gebruiksvoorwaarden voor zover deze afwijkingen door alle partijen aanvaard zijn en schriftelijk werden vastgelegd. Deze afwijkingen zijn slechts ter vervanging of ter aanvulling van de clausules waarop ze betrekking hebben en hebben geen effect op de toepassing van de overige bepalingen uit deze Gebruiksvoorwaarden. 

Definities

Klant”: Iedere natuurlijke en/of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van The Harbour. 

Gebruiksvoorwaarden”: verwijst naar deze algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing op de overeenkomst tussen de Klant en The Harbour.

 “Website”: de website www.theharbour.be

The Harbour”: is een handelsnaam van The Harbour BV, met maatschappelijke zetel te Port Arthurlaan 11A, 9000 Gent, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0669.937.131. 

Algemene bepalingen

 1. The Harbour begeleidt ondernemingen op zoek naar bedrijfsfinanciering via klassieke en alternatieve kanalen, private en professionele partijen, institutionele partijen en overheden aan de hand van een begeleidingstraject op maat. 
 1. The Harbour levert geen enkele beleggingsdienst of oefent geen enkele andere beleggingsactiviteit uit in de betekenis van artikel 46 van de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen. Meer bepaald zal The Harbour geen orders met betrekking tot financiële instrumenten ontvangen, doorgeven of uitvoeren. Evenmin verricht The Harbour enige activiteit inzake beleggingsadvies in de betekenis van artikel 46, 9° van de bovengenoemde wet van 6 april 1995 en geeft het geen gepersonaliseerde aanbevelingen in de betekenis van artikel 46, 10° van de genoemde wet. The Harbour oefent ook geen vermogensbeheeractiviteit uit in de betekenis van artikel 46, 8° van de bovengenoemde wet van 6 april 1995, noch een activiteit in het plaatsen van financiële instrumenten in de betekenis van artikel 46, 1°, 7 van deze wet. The Harbour treedt niet op als financieel tussenpersoon, noch als gekwalificeerd tussenpersoon in de betekenis van artikel 2, 9° en 10° van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, noch als bemiddelaar in bank- en beleggingsdiensten in de betekenis van artikel 4 van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten. The Harbour treedt evenmin op als verstrekker van betalingsdiensten in de betekenis van artikel 2, 2° van de wet van 10 december 2009 betreffende de betalingsdiensten. Tot slot oefent The Harbour evenmin een bemiddelingsactiviteit uit die een gereglementeerd statuut vereist in de betekenis van artikel 56 van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.
 1. De Gebruiksvoorwaarden, de Website en alle onderliggende documenten zijn beschikbaar in het Nederlands.

Voorwaarden begeleiding

 1. Om als onderneming gebruik te maken van de diensten van The Harbour dient u zich eerst in te schrijven en de Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden. 
 1. Na inschrijving dient de Klant een screening te doorlopen. De volgende aspecten zullen door The Harbour o.m. worden beoordeeld
 • De Klant valt binnen de doelgroep van The Harbour;
 • De integriteit van de Klant is vastgesteld en positief;
 • Volledigheid en correctheid van de noodzakelijke ondernemingsgegevens;
 • Positieve screening o.b.v. kwaliteit van de onderneming, liquiditeitspositie, terugbetalingscapaciteit, groeiperspectieven, bestaande schulden, historische omzetten en toekomstprognoses; en
 • Correcte en realistische inschatting van de financieringsbehoefte op min. 24 maanden.
 1. Mits positieve screening, zal de opmaak van het financieringsdossier (m.i.v. cashflowplanning, financierings-nood, financieringsstrategie, toepasselijke financierings-kanalen, financieringsvoorstel i.s.m. de Klant door The Harbour worden voorbereid. Na opmaak van het financieringsdossier begeleidt The Harbour de Klant bij de zoektocht naar potentiële financiers.
 1. The Harbour verbindt er zich toe haar diensten te goeder trouw en met de grootste zorgvuldigheid uit te voeren. De Klant dient The Harbour evenwel stipt en accuraat op de hoogte te brengen van relevante updates of ontwikkelingen die een impact (kunnen) hebben op het financieringsdossier. Indien de Klant deze bepaling niet naleeft, kan dit een verhoogde financiële kost of zelfs de beëindiging van de overeenkomst tot gevolg hebben.
 1. The Harbour verbindt zich ertoe de informatie zoals verkregen door de Klant met de grootste vertrouwelijkheid en geheimhouding te behandelen. Een strikte confidentialiteit is essentieel om de vertrouwensrelatie tussen The Harbour en haar Klant te eerbiedigen. Financieringsvoorstellen en bijhorende documenten en informatie worden slechts naar derde partijen doorgestuurd mits akkoord van de Klant.
  Omgekeerd zal de advisering of andere communicatie van The Harbour altijd strikt persoonlijk bestemd zijn voor de Klant. De Klant is dus niet gerechtigd het advies of andere communicatie te verspreiden zonder voorgaande en uitdrukkelijke toestemming van The Harbour.
 1. De Klant dient er ten allen tijde zorg voor te dragen dat de verstrekte informatie en documenten accuraat, juist en volledig zijn. 
 1. Het is mogelijk dat The Harbour, in kader van een optimale uitvoering van haar diensten, beroep doet op externe partners. Behoudens indien voorzien in de offerte, zullen bijkomende kosten hiervan, mits voorafgaandelijk akkoord, aan de Klant aangerekend worden.
 1. The Harbour heeft het recht om succesvolle dossiers te gebruiken voor promotiedoeleinden, voor de opmaak van statistieken en rapporteringen.

Toepasselijke tarieven

 1. De tarieven zoals vermeld in de offerte zijn van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 1. The Harbour is erkend als private dienstverlener voor de KMO-portefeuille onder het registratienummer DV.A229299 voor het luik advies. De toepasselijke financiële steun wordt opgenomen in de offerte. De Klant is zelf verantwoordelijk voor een correctie registratie van een steunaanvraag en de correcte naleving van de voorwaarden.
 1. Elke Klant die een financieringsdossier heeft voorbereid i.s.m The Harbour verbindt zich ertoe The Harbour op de hoogte te brengen van elke investering (direct of indirect door tussenkomst van The Harbour), welke vorm deze investering ook heeft aangenomen, en dit binnen de 7 dagen na de beslissing tot investering. Bij gebreke aan (tijdige) melding heeft The Harbour recht op een forfaitaire vergoeding gelijk aan 4% van de bekomen investering. 
 1. De tarieven worden uitgedrukt in EURO en zijn exclusief BTW en andere taksen. Kennelijke en/of overduidelijke fouten in de prijs van The Harbour kunnen ook na de totstandkoming gecorrigeerd worden.
 1. The Harbour heeft het recht om haar tarieven op elk moment te wijzigen, maar ze verplicht zich ertoe de tarieven te hanteren die op de offerte aangegeven stonden op het moment van inschrijving. 
 1. Tenzij anders overeengekomen, zijn de facturen van The Harbour betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van The Harbour zoals vermeld op de factuur, met vermelding van factuurnummer. 
 1. Bij laattijdigheid van betaling is een nalatigheidsintrest verschuldigd van 1% per maand en een forfaitaire schadevergoeding van 12% van het factuurbedrag met een minimum van 125 EUR, zonder uitdrukkelijke ingebrekestelling. Indien The Harbour de betaling na 2 aanmaningen niet heeft ontvangen, zal de factuur aan een incassobureau overgedragen worden die de procedure verder afhandelt. Enige bijkomende kosten in dit kader zijn ten laste van de Klant. Bovendien behoudt The Harbour zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar diensten op te schorten totdat de vervallen facturen zijn betaald. 

Beëindiging van de samenwerking

 1. Zowel The Harbour als de Klant kunnen de samenwerking met onmiddellijke ingang ontbinden indien de andere partij zich schuldig maakt aan toerekenbare en zwaarwichtige of herhaaldelijke inbreuken op haar verplichtingen. Tekortkomingen aan de betalingsverplichting door de Klant worden als zwaarwichtige tekortkomingen beschouwd. Een onmiddellijke beëindiging is slechts mogelijk nadat de in gebreke blijvende partij een redelijke mogelijkheid is gegeven om toch aan zijn verplichtingen te voldoen, na aangetekende ingebrekestelling. De beëindiging laat de mogelijkheid onverlet om verdere rechten uit te oefenen voor de schade geleden ten gevolge van een inbreuk.

Aansprakelijkheid

 1. The Harbour verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van The Harbour zijn middelenverbintenissen. The Harbour is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de Klant.
 1. The Harbour is enkel aansprakelijk voor elke haar toerekenbare zware contractuele tekortkoming veroorzaakt in de uitvoering van haar verbintenissen uit deze overeenkomst. Deze aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de directe schade die volgt uit de tekortkomingen en kan nooit hoger zijn dan de waarde van de door Klant aan The Harbour betaalde vergoeding.
 1. The Harbour is in geen geval aansprakelijk voor elke vorm van indirecte schade ten gevolge van haar tekortkomingen. Onder indirecte schade valt in ieder geval elke vorm van gevolgschade, gederfde winsten, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de algemene kosten, verhoogde personeelskosten, schade door verlies van cliënten en/of mogelijkheden. Deze opsomming is niet limitatief.
 1. De door The Harbour verstrekte documenten, informatie en voorstellen zijn louter ter informatieve titel en The Harbour kan onder geen enkel beding verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud, de volledigheid of accuraatheid daarvan. De Klant draagt zelf de verantwoordelijkheid voor enige overeenkomsten en diens inhoud die zij in het kader van de begeleiding van The Harbour onderling en/of met derde partijen sluit.
 1. The Harbour sluit haar aansprakelijkheid niet uit in geval van fraude of opzet op voorwaarde dat deze aan The Harbour toerekenbaar is. De aansprakelijkheid voor lichamelijke schade en dood is uitgesloten in de mate van wat wettelijk mogelijk is.
 1. Indien The Harbour door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de andere partijen na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is The Harbour niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partijen na te komen. The Harbour is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

Privacy

 1. Bij een bezoek aan de Website worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Deze gegevens zijn: IP adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u de Website bezoekt verklaart u zich akkoord met deze anonieme gegevensinzameling bestemd voor statistische doeleinden zoals hierboven omschreven. 
 1. Wanneer een Klant gebruik maakt van onze diensten worden zijn of haar persoonsgegevens en communicatie beschermd door onze plicht tot confidentialiteit (zie punt 8). De Klant geeft evenwel toestemming om haar naam en/of logo te gebruiken voor referenties op de Website. De Klant kan hier te allen tijde schriftelijk protest tegen uitbrengen, waarop de vermelding onmiddellijk en definitief wordt verwijderd.
 1. Voor meer informatie over ons privacy-beleid kan je steeds terecht op onze Privacy Statement.

Algemeen

 1. The Harbour behoudt zich het recht voor om de overeenkomst met de Klant op eender welk moment en zonder voorafgaandelijke kennisgeving over te dragen aan een met haar verbonden vennootschap.
 1. Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden in het gedrang komt, zal dit geen gevolg hebben op de werking of geldigheid van de overige bepalingen van de overeenkomst. In dit geval heeft The Harbour het recht om de betrokken bepaling te wijzigen in een geldige bepaling van gelijkaardige strekking. De titels die in de Gebruiksvoorwaarden gebruikt worden zijn steeds louter illustratief. Er kan geen juridische waarde uit geput worden.
 1. Bij geschillen is het Belgisch recht van toepassing en zijn de rechtbanken van Oost-Vlaanderen, afdeling Gent bevoegd.

Uw opmerkingen zijn onze zorg

The Harbour legt de lat graag hoog voor zichzelf en stelt daarom iedere hulp ter verbetering van haar diensten op prijs. The Harbour vraagt uitdrukkelijk alle opmerkingen, vragen en tips door te sturen op info@theharbour.be.  

2024 The Harbour
BE 0669.937.131
linkedin icon
 • Port Arthurlaan 11a 9000 Gent
 • Korte Lozannastraat 20 2018 Antwerpen
Website by
Studiomonty