Privacyverklaring

Identificatie

The Harbour is de commerciële naam van The Harbour BV met maatschappelijke zetel te
Port Arthurlaan 11A, 9000 Gent - België. Ingeschreven in het rechtspersonenregister en geïdentificeerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0669.937.131, hierna genoemd "The Harbour".

Toelichting

Deze privacyverklaring is er op gericht u te informeren omtrent de verwerkingen van persoonsgegevens die door The Harbour uitgevoerd worden. The Harbour is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De rechtmatigheid van de verwerking en de beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens is van essentieel belang voor ons.

Wij behandelen uw persoonsgegevens dan ook overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”)) en Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

De verwerking van persoonsgegevens

De term “persoonsgegevens” omvat alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals uw naam, uw identificatienummer, uw locatiegegevens, uw IP-adres, uw contactgegevens, persoonlijke kenmerken, maar ook door u gesloten overeenkomsten en andere documenten die toelaten u te identificeren.

Onder “verwerking” dient u elke mogelijke handeling te verstaan die gesteld kan worden met betrekking tot uw persoonsgegevens, van het verzamelen tot het mededelen tot het vernietigen ervan.

Persoonsgegevens die verwerkt worden

De verwerking van persoonsgegevens heeft enkel betrekking op en is beperkt tot de diensten die door The Harbour aangeboden worden.

Wij verzamelen geen persoonsgegevens op basis waarvan u rechtstreeks geïdentificeerd kan worden, tenzij u ons deze gegevens bezorgt, o.m. door in te schrijven voor een begeleidingstraject, wanneer u via de website contact opneemt dan wel onze Financieringswijzer (https://www.financieringswijzer.be/ ) raadpleegt.

Daarnaast verzamelen wij automatisch persoonsgegevens op basis waarvan u niet rechtstreeks geïdentificeerd kan worden, zoals het type browser dat u gebruikt, uw IP-adres, etc. De wijze waarop dit gebeurt, wordt omschreven in ons cookiebeleid.

We trachten geen gevoelige persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, ras of etniciteit, genetische gegevens, gezondheidsgegevens en gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid, behoudens indien dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met The Harbour.

Houd er rekening mee dat bepaalde functionaliteiten van onze website niet beschikbaar zijn indien u uw persoonsgegevens niet wenst mee te delen of het gebruik van bepaalde cookies weigert. U bent als enige verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die u aan ons meedeelt en/of invoert.

Doeleinden en rechtsgrond van de verwerking van uw persoonsgegevens

Verwerkingen op grond van uw toestemming

Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel indien er voor deze verwerking een juridische grondslag is, bijvoorbeeld op grond van een overeenkomst, wanneer dit noodzakelijk is voor de dienstverlening, of wanneer u ons hiertoe de toestemming gegeven hebt.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u het aan ons verstrekt en/of waarvoor u ons expliciet toestemming geeft. Wij zullen u nooit ongevraagd informatie en/of diensten aanbieden. Wij zullen uw persoonsgegevens daarnaast niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt.

Hierbij verwerken wij uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

  • resultaatverwerking van onze Financieringswijzer (https://www.financieringswijzer.be/)
  • het screenen van uw aanvraag om gebruik te maken van onze diensten;
  • het opvolgen van uw financieringsdossier;
  • het verzenden van emails over uw dossier;
  • het verzenden van nieuwsbrieven en marketinggerelateerde emails;
  • het antwoorden op uw vragen indien u ons via het contactformulier of per e-mail contacteert.
Verwerking van cookies

De persoonsgegevens die via cookies verzameld en verwerkt worden, gebruiken wij uitsluitend met het oogmerk om uw gebruik van de website te vereenvoudigen en om statistische gegevens met betrekking tot het gebruik van de website te verzamelen. Dit laat ons toe om het verkeer op onze website te analyseren en om de website te verbeteren. De verwerking van deze noodzakelijke cookies is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang.

Wij verwerken persoonsgegevens bij de uitoefening van onze werkzaamheden ten behoeve van onze dienstverlening, om producten en/of diensten onder de aandacht te brengen die voor u van belang kunnen zijn en om web-statistieken te ontwikkelen.

De cookies die worden gebruikt door onze website worden omschreven in ons cookiebeleid.

Doeleinden niet voorzien in deze privacyverklaring

Indien wij voornemens zijn een verwerking van uw persoonsgegevens uit te voeren voor een doeleinde dat niet in de privacyverklaring voorzien is, zullen wij u op het door u opgegeven e-mailadres contacteren om u op de hoogte te brengen van deze nieuwe verwerking en het doel ervan, waarbij u de mogelijkheid heeft om deze verwerking te weigeren.

Vertrouwelijkheid

Alle persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden, tenzij wij hiervoor de expliciete, voorafgaande toestemming hebben verkregen, indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overenkomst met u of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Het is mogelijk dat uw persoonsgegevens meegedeeld worden aan een onderneming gevestigd in een land dat geen lidstaat van de Europese Unie is. Dergelijke mededeling zal enkel gebeuren indien er een zgn. adequaatheidsbesluit geldt voor het desbetreffende land.

De intrekking van uw toestemming

De toestemming die u aan ons verleend heeft om uw persoonsgegevens te verwerken, kan u steeds intrekken door middel van een schriftelijk of elektronisch verzoek met een bewijs van uw identiteit aan ons te richten. De intrekking van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerkingen die reeds gebeurden op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan.

Duur van het bewaren van de persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor de periode die noodzakelijk is voor ons om de doelen van de verwerking te verwezenlijken. De bewaringstermijn van cookies kan u terugvinden in ons cookiebeleid.

Uw rechten

Recht van inzage, verbetering en gegevenswissing

U beschikt over het recht te verzoeken om inzage van uw persoonsgegevens, de verbetering van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens of de wissing van uw persoonsgegevens.

Dergelijke wissing van persoonsgegevens is niet mogelijk indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de totstandkoming van of de uitvoering van een overeenkomst of de onderbouwing van of de verdediging in het kader van een rechtsvordering.

Beperking van de verwerking

In bepaalde gevallen heeft u het recht om de beperking van de verwerking te verkrijgen, o.m. indien u de juistheid van de persoonsgegevens zou betwisten, de verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en u de persoonsgegevens nodig heeft voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering terwijl wij uw persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden. In voorkomend geval zullen wij uw persoonsgegevens enkel nog opslaan.

Overdraagbaarheid van persoonsgegevens

U heeft het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u aan ons heeft verstrekt te verkrijgen of om die gegevens over te dragen. Dergelijke verkrijging of overdracht is niet mogelijk indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de totstandkoming van en/of de uitvoering van een overeenkomst of de onderbouwing van of de verdediging in het kader van een rechtsvordering.

Geautomatiseerde besluitvorming

U heeft het recht om niet onderworpen te worden aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit indien hieraan rechtsgevolgen voor u verbonden zijn of dit u in aanmerkelijke mate treft. Dit is niet mogelijk indien dit besluit noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst.

Bezwaar

U heeft een recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (1) die noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen, mits er sprake is van redenen die specifiek verband houden met uw situatie of (2) ten behoeve van direct marketing. Dergelijk bezwaar is niet mogelijk indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

De uitoefening van uw rechten

U kan deze rechten uitoefenen door ons een gedateerd, schriftelijk of elektronisch verzoek te richten of desgevallend een aanvullende verklaring te verstrekken.

Indien wij van mening zijn dat u niet gerecht bent om één of meerdere van deze rechten uit te oefenen, zullen wij u hier schriftelijk van in kennis stellen.

Veiligheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van uw persoonsgegevens verzameld op onze website of op enige andere wijze alsook elke andere niet-toegestane verwerking van uw persoonsgegevens te vermijden.

In geen geval kunnen wij verantwoordelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

Websites van derden

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden waarnaar op onze website eventueel verwezen wordt en ook niet voor de producten of diensten die op deze websites vermeld worden. Daarnaast geldt voor het gebruik van onze website enkel deze privacyverklaring. Aangezien de privacyverklaring van andere websites van onze kan verschillen, is het aangewezen om de privacyverklaring van iedere website die u bezoekt te lezen.

Klachten

Indien u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door ons een inbreuk zou uitmaken op de bepalingen van onderhavige privacyverklaring of op de AVG, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wijzigingen in onderhavige privacyverklaring

Het is mogelijk dat onderhavige privacyverklaring in de toekomst uitgebreid of aangepast wordt, bijvoorbeeld indien er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen. Daarom raden we u aan om onderhavige privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Cookieverklaring

Identificatie

The Harbour is de commerciële naam van The Harbour BV met maatschappelijke zetel te
Port Arthurlaan 11A, 9000 Gent - België. Ingeschreven in het rechtspersonenregister en geïdentificeerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0669.937.131, hierna genoemd "The Harbour".

Verklaring

Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden, om uw accountgegevens op te slaan en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services. U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven.

Aangezien cookies persoonsgegevens zijn, wordt de verwerking ervan beheerst door onze privacyverklaring. Aangezien de noodzakelijke cookies vereist zijn voor de werking van onze website, is de verwerking van deze cookies gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang. Daarnaast geeft u ons door akkoord te gaan met ons cookiebeleid de toestemming om uw persoonsgegevens (m.n. de cookies) conform onze privacyverklaring te verwerken.

Via deze cookieverklaring kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.

Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: www.theharbour.be

Soorten cookies

Noodzakelijk

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken. Voor deze is uw toestemming niet vereist.

Statistieken

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Marketing

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

Niet geclassificeerd

Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies die we nog aan het classificeren zijn, samen met de aanbieders van afzonderlijke cookies.

2024 The Harbour
BE 0669.937.131
linkedin icon
  • Port Arthurlaan 11a 9000 Gent
  • Korte Lozannastraat 20 2018 Antwerpen
Website by
Studiomonty